Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Àëëû Ïóãà÷åâîé ïðîøëà â Ìîñêâå

ITAR-TASS 135: MOSCOW, RUSSIA. MARCH 5. Pop star Alla Pugacheva appears at her press conference. Her 60th birthday is coming up. The singer quits the stage. (Photo ITAR-TASS/ Grigory Sysoyev)

135. Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 5 ìàðòà. Àëëà Ïóãà÷åâà ïåðåä íà÷àëîì ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïðèóðî÷åííîé ê 60-ëåòíåìó þáèëåþ ïåâèöû. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Ãðèãîðèé Ñûñîåâ

Алла Пугачева: «Все, что вы знаете про меня, – это возраст»